به گفته‌ی رسانه‌های آمریکایی؛ شرکت‌ای تی آر از وزارت خزانه داری آمریکا تقاضای صدور مجوز صادرات جدید جهت تحویل ۱۲ هواپپیمایی نهایی سفارش ایران، کرده است.
 
 

درخواست مجوز شرکت ATR از خزانه داری آمریکا برای تحویل ۱۲ هواپیما به ایران

 

به گفته‌ی رسانه‌های آمریکایی؛ شرکت‌ای تی آر از وزارت خزانه داری آمریکا تقاضای صدور مجوز صادرات جدید جهت تحویل ۱۲ هواپپیمایی نهایی سفارش ایران، کرده است.

مجوز جدید خزانه داری آمریکا برای تحویل ۱۲ هواپیمای ATR به ایران