لوکانگ امروز سه شنبه در کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار کرد چین و ایران دو کشورهای دوست هستند و روابط مناسبی با یکدیگر دارند.

او با اشاره به اینکه روابط چین با ایران یک رابطه دوستانه است گفت: مهمتر از همه اینها این است که ما مبادلات و همکاری های عادی را با ایران در چارچوب تعهدات و قوانین بین المللی حفظ می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: چین به طور پیوسته از توسعه روابط متقابل بین کشورها بر اساس پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز حمایت می کند.

لو ادامه داد: یکی از اصول مهم این است که کشورها نباید در امور داخلی یکدیگر دخالت کنند. استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها باید کاملا مورد احترام قرار گیرد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد نوع سیستم سیاسی و مسیر توسعه هر کشوری را باید خود مردم آن کشور نه مداخله کشورهای دیگر تعین کند.