فست کمپانی گزارش داد، ناسا قصد دارد فناوری هواپیماهای مافوق صوت و بی سروصدای خود را درحوالی شهر ساحلی گالوستون در نوامبر آزمایش کند.

هواپیمای F/A-۱۸ Hornet در این آزمایش ها مانورهای شیرجه را انجام می دهد که بیشترین سروصدای صوتی را در دریا ایجاد می کند. از سوی دیگر سر و صداهای آرام تر صوتی نیز بر فراز شهر گالوستون آزمایش می شود.

پس از این مرحله حداقل ۵۰۰ داوطلب محلی بازخوردی از سروصدایی که شنیدند را ارائه می کنند. علاوه بر آن حسگرهای صوتی نیز خوانش دقیق تری از سروصدای اطراف فراهم می کنند.مقامات امیدوارند این آزمایش ها سطح سروصدای قابل قبول از نظر ساکنان شهری را تعیین کند.

چنین آزمایش هایی به تیم سازنده جت مافوق صوتX-۵۹ ناسا کمک می کند تا نظریه های سطح مقبول سروصدا را هنگام ساخت هواپیما در نظر بگیرند. البته پرواز آزمایشی X-۵۹  تا ۲۰۲۱ انجام نمی شود.