در اطلاعیه ای که فدراسیون فوتبال بعدازظهر امروز (دوشنبه) منتشر کرد، آمده است: به اطلاع می رساند دیدگاه ریاست فدراسیون فوتبال در مخالفت با جریان سازی علیه تیم ملی، در باب برنامه تدوین و ابلاغ شده مسابقات باشگاهی در فصل جدید بوده است. 

فدراسیون فوتبال توضیح داده است که این برنامه در جلسات متعدد میان سرمربیان باشگاهی و سازمان لیگ مورد بررسی، تحلیل و مداقه قرار گرفته بوده و اساس موضوع موردنظر از سوی ریاست فدراسیون فوتبال، بر این منوال بوده که وقتی این برنامه تایید و ابلاغ می شود، اعتراض به آن در سطح رسانه ها و افکار عمومی قطعا تبعات مثبتی در پی نخواهد داشت. 

«مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال اخیرا در گفت وگویی تصریح کرد: از همه اعضای خانواده بزرگ فوتبال شامل سرمربی تیم ملی، سرمربیان محترم باشگاهی، مدیران زحمتکش و ...درخواست کمک برای ایجاد آرامش در فوتبال کشورمان به ویژه در بُعد ملی دارد.

در اطلاعیه فدراسیون فوتبال با اشاره به این موضوع آمده است: طرح یکسویه این ماجرا و انتساب آن به مصون بودن فردی از انتقاد، قطعا و حتما مدنظر نیست و به دور از واقعیت است. 

در این اطلاعیه تاکید شده است: همگان می دانند اساسا، انتقاد، روندی صحیح و ثواب برای پیشرفت در امور است و فدراسیون فوتبال در همه ابعاد و شئون پذیرای انتقادات است اما مع الاسف برخی به قول عزیزی همواره عادت دارند با وارونه نمایی، امیال خود را پیش ببرند.