بعدازظهر روز گذشته مردم با مشاهده یک نوزاد رها شده در زیرپل ستارخان، با سامانه ۱۱۰ تماس گرفته و پلیس را در جریان قرار دادند.

دقایقی بعد از اعلام این خبر، تیمی از مأموران کلانتری ۱۱۸ ستارخان در محل پیدا شدن نوزاد رها شده حاضر شده و مراتب به بازپرس کشیک قتل پایتخت نیز اعلام شد.

سرانجام با دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس امور جنایی تهران نوزاد چندروزه به شیرخوارگاه آمنه منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.