سردار سعید منتظرالمهدی به زودی پست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی را ترک خواهد کرد.

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد، سردار نوریان جایگزین سردار سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی خواهد شد.