احمد نجفی درخصوص فعالیت های خود در عرصه تهیه کنندگی سینما گفت: سال ۹۷ هیچ کاری را تهیه کنندگی نکردم زیرا همان یکبار با تهیه کنندگی فیلم «من یک ایرانی ام» همه زندگی‌ام را از دست دادم.

وی در همین راستا ادامه داد: به لطف و همت دوستان شورای عالی اکران فیلمم به وضعی رسید که نه تنها سرمایه ای به دست نیاورد بلکه همه چیزم را برای این فیلم از دست دادم. مدیریت سینمای ایران مشکل اساسی و بنیادی دارد که با یک روز و دو روز حل شدنی نیست.

او درباره دوری طولانی مدت خود از بازیگری سینما تاکید کرد: واقعاً چرا من از بازیگری دور شدم؟. با وضع حاضر چه باید کرد؟. واقعیت امر تولیدات سرمایه ای ندارند که دستمزد بازیگران قدیمی را بدهند. از طرفی سینمای امروز توسط چند نفر اداره می شود که همه چیز را بین خودشان تقسیم می کنند. من با این وضع غلط بکنم که در سینما بازی کنم.

بازیگر فیلم «سگ کشی» در خصوص اکران چندین فیلم از یک تهیه کننده اضافه کرد: برخی آمده اند تا در این سینما پول جمع کنند و بروند. با فشار و رابطه فیلم هایشان را اکران می کنند و در آخر حرف از عدالت خواهی و حقانیت می زنند. در سینمای امروز چند نفر خاص تمام پولها را به جیب می زنند تا بتوانند سفرهای خارجی بروند.