بر اساس اطلاعات رسیده،این حرب که در دولت دوازدهم نتوانست افراد پیشنهادی خود برای وزارتخانه های خاص اقتصادی را به رییس جمهور بقبولاند، هم اینک در پی فشار جبران تلاش ناکام خود در ابتدای تشکیل کابینه است.

 گفته می شود حزب کارگزاران همچنان به دنبال معرفی رضا ویسه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت است و برای سایر پستهای اقتصادی نیز گزینه هایی از افراد نزدیک به خود را مطرح می کند. در این حال انتشار گمانه ها درباره وزیرانی که تغییر می کنند توسط رسانه های حزب کارگزاران مدیریت می شود.

شنیده شده است رییس جمهور به اکثریت افرادی که توسط کارگزاران برای تصدی پست رییس کلی بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی مطرح شده اند، تمایلی ندارد.