نظر شخص آقای کروبی بود که چهره‌ای مثل آقای کرباسچی که به عنوان چهره‌ای اجرایی مطرح می‌شد و با سابقه شهرداری تهران ریاست ستاد آقای کروبی عهده‌دار شود. تصور می‌شد که این مساله می‌تواند به رای آقای کروبی کمک کند.

این کار برای جلب حمایت کارگزاران صورت گرفتالبته با تناقض عجیبی رو به رو بودیم. دبیرکل حزب کارگزاران با آقای کروبی همراه شد اما شورای مرکزی کارگزاران هیچ کدام با این روند موافق نبودند. چهره‌های دیگری مثل آقایان نجفی و ابطحی و خانم کدیور کنار آقای کروبی قرار گرفتند. درحالی که هیچ کدام از آنها ارتباط حزبی با آقای کروبی نداشتند. حتی طیف‌هایی از فعالین دانشجویی مثل تحکیم وحدت به مجموعه اضافه شدند. آقای سروش و چهره‌های فرهنگی هم حمایت کردند.