رحمانی فضلی گفت: در فشند خانه باغى دارم که ٩٧ متر است؛ زمانى که در صدا و سیما بودم، این خانه باغ را اقساطى خریدم. انجا ٢٠٠ خانه باغ وجود دارد که فقط خانه رحمانى فضلى خراب شده است.