در این رده بندی نیما عالمیان با ۶۰۶۹ امتیاز و سه پله صعود در رده ۷۰ ایستاد و صدرنشین جدول بازیکنان ایرانی است. پس از نیما، برادرش نوشاد عالمیان با ۵۹۵۹ امتیاز و ۷ پله سقوط در رده ۷۲ قرار گرفته و افشین نوروزی با ۱۲۸۵ امتیاز و ۸ پله صعود، رتبه ۲۸۰ را در اختیار دارد.

در بخش بانوان نیز با ۱۴۶۱ امتیاز و ۱۷ پله صعود در رده ۲۴۹ است و پس از او، مهشید اشتری در رده ۲۵۹ و مریم صامت در رده ۳۴۴ ایستاده‌اند.