وی روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت: دمکرات ها خواستار رهایی از اداره مهاجرت و گمرک آمریکا که عملکرد خیلی خوبی دارد، هستند و می خواهند مرزها باز بماند. در آنصورت جرم و جنایت، فراوان و غیرقابل کنترل خواهد شد. 

در بحبوحه خشم و انزجار از سیاست ترامپ در زمینه جدایی خانواده های مهاجران در مرز مکزیک، این روزها شعاری در آمریکا سر زبان ها افتاده که خواستار برچیدن اداره مهاجرت و گمرک آمریکاست.

نامزدهای دمکراتیک خواهان راهیابی به کنگره از ماه ها قبل خواستار برچیدن این اداره شده اند و در روزهای اخیر، چند عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز به آنها پیوسته و از تصمیم برای ارائه طرح قانونی خبر داده اند که در صورت تصویب، به برچیدن این اداره منتهی خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا با اتخاذ سیاستی مهاجرتی تحت عنوان «بدون ارفاق»، زمینه جدایی خانواده های مهاجر در مرز مکزیک را مهیا کرده بود. وی که به دلیل اجرای این سیاست به شدت تحت انتقاد و فشار قرار داشت، به تازگی فرمانی اجرایی برای جلوگیری از اجرای آن را امضا کرد.

بسیاری از این خانواده های مهاجر، در فقر شدید به سر می برند و از آسیب خشونت گروه های تبهکار و خطرات دیگر در آمریکای مرکزی به آمریکا نقل مکان می کنند. 

سیاست بدون ارفاق به عنوان رفتاری غیرانسانی و سوء استفاده گر از کودکان، موجبات خشم و انتقاد شدید در آمریکا و سراسر جهان را رقم زده است.

به موجب این سیاست، بیش از دو هزار کودک مهاجر از خانواده هایشان جدا شده و تحت نظر مقام های فدرال آمریکا قرار گرفته اند. 

دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن در آمریکا، سیاست سخت گیرانه ای را در مورد مهاجران و مقوله مهاجرت به اجرا گذاشته است.