شبکه «الجزیره» در گزارشی ویدئویی، به بررسی این موضوع پرداخته که چرا با وجود دلارهایی که حکومت سعودی در دنیا به ویژه آمریکا برای نمایش یک چهره قابل قبول از خود خرج می کند، ناگهان با این بازداشت ها، دوباره تصویری منفی از خود به جای می گذارد؟

در ویدئوی مذکور به ارتباط سعودی با سه شرکت روابط عمومی آمریکایی و چندین لابی در این کشور اشاره شده که تلاش می کنند ضمن ارائه تصویری لیبرال و مثبت از این کشور پادشاهی، از شخص محمد بن سلمان نیز یک «برند» بسازند. با این وجود مصرف داخلی دستگیری ها، مانند ارعاب و نمایش یک فرد قدرتمند در قامت ولیعهد، باعث می شود، ریاض زیان های این اقدام را بپذیرد.