با شدت گرفتن گمانه زنی های رسانه ای مبنی بر دست رد طیب نیا، (وزیر اقتصاد دولت یازدهم) به پیشنهاد همکاری در دولت کنونی(دوازدهم)، یک منبع نزدیک به وی در گفت و گو با "انتخاب" با قاطعیت چنین ادعایی را رد و از موج رسانه ای ایجاد شده ابراز تعجب کرد.

وی گفت: تا کنون هیچ پیشنهاد همکاری از سوی دولت برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی و یا ریاست سازمان برنامه و بودجه به دکتر طیب نیا ارائه نشده است.

وی با تشکر از اصحاب رسانه برای روشنگری در این خصوص از نمایندگان افکار عمومی خواست تا با پرهیز از انتشار اینگونه خبرها با همه توان از دولت برای عبور از این شرایط سخت حمایت کنند.