نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مصوب کردند که به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک شناسی وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:

الف) تهیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن

ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور

پ) تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور از نظر کانی‌شناسی، زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‌زایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناسی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان محیط‌زیست، وزارت بهداشت، نیرو، صنعت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی.

براساس تبصره یک ماده فوق، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شدند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی را جهت تائید به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کنند.

براساس تبصره دو ماده مذکور، نظارت و تائید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به عهده وزارت است.

براساس تبصره سه ماده فوق، هرگونه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تائید وزارت جهاد کشاورزی باشد. وزارت جهاد کشاورزی موظف شد ظرف مدت یک ماه از زمان وصول استعلام، نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می‌شود.