پرونده کریمی قدوسی که با شکایت حسین فریدون تشکیل شده، در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی رسیدگی خواهد شد.

فریدون به اتهام نشر اکاذیب و افترا از کریمی قدوسی و خبرگزاری دانشجو شکایت کرده است.

حسین فریدون نیز یک پرونده در ارتباط با مسائل مالی در دادسرای تهران دارد که تیر سال ۹۶ در همین ارتباط به دادسرا احضار و به خاطر ناتوانی در تودیع قرار تأمین صادره به زندان معرفی شد و یک روز پس از بازداشت، با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

پرونده فریدون در دست بررسی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت قرار دارد.