در ویدیوی زیر، تغییرات نرخ سکه از ابتدای انقلاب تا کنون را به تفکیک هر دولت مرور و درصد افزایش قیمت در هر دولت را برآورد کرده ایم. البته برای دولت هایی که به ۸ سال نرسیده اند، مانند دولت های مرحوم بازرگان و شهیدان رجایی و باهنر، عدد نهایی مقیاس خوبی برای مقایسه عملکرد آنها با دیگر دولت ها نیست زیرا رقم محاسبه شده، افزایش قیمت در پایان هر دولت را نشان می دهد نه میزان رشد سالانه.

میزان افزایش قیمت، در دولت روحانی نیز در ۵ سال اول محاسبه شده است.