باید تعریف جدیدی از حاکمیت و حقوق مردم بدهیم و در راستای به رسمیت شناختن توانایی انسان‌ها در ایجاد یک سیستم اداری چابک و ایجاد سیستم ضد فساد حرکت کنیم. خیلی کارهای مهم‌تری داریم که بر توسعه عدالت مقدم است.

تا زمانی که یک سیستم اداری درست را در ایران مستقر نکنیم و سیستم‌ها را مدرن نکنیم، نمی‌توانیم امید داشته باشیم که عدالت مستقر شود. عدالت با شعار محقق نمی‌شود؛ عدالت با برنامه‌های مناسب مستقر می‌شود. ما نیاز داریم که ایران را یک بار دیگر مدرن کنیم؛ هم سیاست‌ها، ابزارها و هم روش‌ها و آرمان‌ها.

هیچ چیز دیگر با تعریف دهه ٦٠ جواب نمی‌دهد.