سایت فیفا در پایان نیمه نخست دیدار ایران و اسپانیا نوشت: فقط یک شوت در چارچوب برای اسپانیا. این آمار داستان را می گوید. آنها نتوانستند انبوه مدافعان ایران را بشکنند و از عهده این دفاع بر بیایند.

نیمه نخست با تساوی بدون گل تمام شد.