هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تایید نکرده است اما کانال شرق از درگذشت آواز ایران خبر داده است .

شرق این خبر را پس از دقایقی از روی کانال تلگرامی خود حذف کرد.