اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اکثریت آرا محمدرضا عارف را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کردند.

پیش از محمدمهدی زاهدی ریاست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس را برعهده داشت.