از آنجا که ایران مانند تمام تیم ها یک بازیکن رزرو در لیست خود دارد این بحث مطرح شده که اکنون قلی زاده جای چشمی را بگیرد.

با این حال طبق قوانین، تیم ها تا ۲۴ ساعت قبل از اولین بازی خود در مسابقات فرصت جابجا کردن بازیکن رزرو با یکی از نفرات مصدوم خود را دارند و به همین دلیل امکان اضافه شدن قلی زاده به لیست ایران وجود ندارد.