جدول زیر قیمت برخی مدل های این خودرو را نشان می دهد: