یک خودرو که بر روی ریل پارک کرده بود که با یک قطار باری تصادف کرد.

در این حادثه به هیچ کس آسیبی نرسید چرا که خودرو هیچ سرنشینی نداشت.