همه ما از کودکی داستان های زیادی در رابطه با رقابت خرگوش و لاکپشت شنیده ایم و اکنون این رقابت را به روایت تصویر مشاهده می کنیم.