یک دستگاه کامیون در خیابانی در یکی از شهرهای چین مشغول به حرکت بود که هنگام تغییر مسیر، واژگون شد و حادثه تلخی آفرید.

این واژگونی به له شدن یک خودروی سواری و مرگ راننده آن منجر شد.