راننده خودرویی در چین برای شستن اتومبیل خود وارد یک کارواش خودکار شد اما هنگامی که قصد داشت از زیر بازوهای آن عبور کند، دستگاه از کار افتاد.

همین اتفاق باعث سقوط دستگاه روی خودرو و وارد شدن خسارت به آن شد.