محمدرضا بادامچی در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: امروز در جلسه کمیسیون اجتماعی انتخابات هیئت رییسه برگزار شد که آقای عبدالرضا عزیزی جای خود را به آقای سلمان خدادادی دادند و ایشان به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شدند و بنده هم و به عنوان نایب رییس اول کمیسیون انتخاب شدم.

وی افزود: همچنین آقای مسعود رضایی به عنوان نایب رییس دوم، آقای روح الله بابایی صالح دبیر اول، خانم ناهید تاج الدین به عنوان دبیر دوم و آقای جلیل مختار به عنوان سخنگو انتخاب شدند.