احمدی نژاد: تحریمها هیچ ربطی به دولت من ندارد؛ دولتهای قبل و بعد من مسبب اصلی تحریمها بودند.

 

هر گوشه کشور پر سنبل

 

از ساری و بابلسر و آمل

تا آن طرف قسمت زابل

این نکته بدانید که در کل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

 

نه صحبت غم بود و نه تحریم

همواره همه شاهد تکریم

فی الجمله در آن مجلس ترحیم

یک آن بنمائید تأمل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

توهین شده به شخص مشایی

نفرین شده انگار بقایی!

صد حیف به آن عصر طلایی!

حالا شده خارج ز تحمل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

 

من مبدع افکار جهانی

آگاه به اسرار نهانی

این نکته اگر چند ندانی

گشتم سبب رشد و تکامل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

 

موضوع دکل را نپذیرید

چون بی خبر از راه و مسیرید

بر «ب. ز» شما خرده نگیرید

من فاتح هر گونه تقابل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

 

من رفتم و چشمم نگران شد

یک بار دگر گوجه گران شد

سرمایه به کام دگران شد

اکنون شده مانند تخیل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

 

با رفتن من شهر بهم ریخت

احوال خوش دهر بهم ریخت

طوفان شده و بحر به هم ریخت

انگار شده عصر تزلزل

من بودم و اوضاع گل و بلبل

 

 

 

مجید مرسلی