آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت  به شرح  زیر است:

شکایت  باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز از فریدون مولایی، بهزاد بشتایم، مهدی ثابتی، سعید آلوسی، ایوب ذوالفقاری، شهریار شیروند، داود نوشی صوفیانی، رمضان نوری زاده، محمد نصرتی، مسعود ابراهیم زاده، علیرضا رهبری دوست و محسن ربیع خواه

به دلیل نقایص موجود و عدم تکمیل پرونده در موعد مقرر ، دعوی مطروحه رد و پرونده مختومه شد.

شکایت سید محمد منتظری از باشگاه نفت تهران 

پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق سید محمد منتظری

شکایت  مجتبی خورشیدی از باشگاه نفت تهران 

پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق مجتبی خورشیدی

شکایت  پیمان میری از باشگاه نفت تهران 

پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق پیمان میری

آرای فوق غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده  در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.