تور کاپ جام جهانی که بزرگترین تور این کاپ در تاریخ بوده در نهایت به پایان رسید. بیش از ۸۰۰ هزار نفر در ۵۱ کشور جهان از نزدیک فرصت دیدن این کاپ را داشتند. در نهایت این جام که قرار است تقریبا یک ماه دیگر به تیم قهرمان جام جهانی داده شود، بیش از ۱۷۲ هزار کیلومتر در مسیر بود و ۹۱ شهر مختلف را طی کرد.

در نهایت این کاپ وارد ورزشگاه لژنیکی مسکو شد جایی که قرار است دیدار افتتاحیه و اختتامیه جام جهانی در آن برگزار شود. در مراسم افتتاحیه از کاپ جام جهانی رونمایی خواهد شد.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از پنجشنبه همین هفته با دیدار کشور میزبان و عربستان آغاز خواهد شد.