قیمت انواع زنجیر چرخ و تیوپ در بازار به شرح زیر است: