تقاطع حافظ و انقلاب، از توی پیاده رو وارد شدند. ۲۰ نفری دور فردی حلقه زده بودند و محکم و پشت سرهم شعار می‌دادند و مراقب بودند از او فاصله نگیرند. حلقه محافظان هم چنان تنگ بود که اگر کسی از میان این ۲۰ نفر هم می‌گذشت نمی‌توانست خودش را به او برساند.

زیر پل کالج؛ ساعت 11.34 دقیقه: صل علی محمد، یاور رهبر آمد...

همین یک شعار کافی بود که اطرافیانم با تعجب و بلند بپرسند: یاور رهبر؟

جوانی حدود 35ساله در حالی که دست پسرش را گرفته بود، بلند فریاد زد: این یاور رهبره؟

کامله مردی با لبهای خشک شده، آب دهانش را قورت داد و نزدیکش شد: «مرگ بر ضد ولایت فقیه»

یکی از همراهان کت و شلوای «احمدی نژاد» رو کرد به او و با حالتی محترمانه از او خواهش کرد بی خیال شعار شود! مرد اما برافروخته شد و بازهم تنهایی شعار داد: مرگ بر ضد ولایت فقیه...یکی از لباس پلنگی های زیر پل ایستاده دوباره گفت: به این میگن یاور رهبر؟!

زن که کنجکاوانه اطراف جمعیت ۲۰ نفره و محافظان احمدی نژاد را نگاه میکرد تا شاید خودش را هم بتواند از میان این جماعت فشرده ببیند، آهی کشید و چادرش را گزید و سری تکان داد و رفت...

او همان رئیس جمهور سابق است که حالا برای قدم زدن در «خیابان انقلاب» باید با خودش هوادار بیاورد و محافظان مراقبش باشند تا بعد از چندمتر قدم زدن، سریع از مسیر خارج شود و برود...

حتی اگر دولت بهارش بدون درخت؛ فیلم و عکس منتشرکند و از استقبال گرم مردم بگوید.

حرف همان است که دیدم و شنیدم؛ احمدی نژاد دیگر در خیابان انقلاب امنیت ندارد مگر اینکه خودش بخواهد که خیلی بعید است!