حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل، با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود از وخامت حال شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین خبر داد.

امیرعبداللهیان نوشت: «منابع از وخامت حال شیخ عیسی قاسم رهبر بزرگ دینی خبر می دهند. آل خلیفه مسئول مستقیم این وضعیت ضد حقوق بشری است سرکوب مردم بحرین، شکاف عمیقی بین حکومت و مردم ایجاد کرده است. هشدار به آل خلیفه! آیت الله را از محاصره تانک های نظامی خارج کنید و حق حیات را از این عالم دینی سلب نکنید.»