به گزارش رویترز، این انفجار مهیب در شهر صدر واقع در بغداد پایتخت عراق رخ داده است.

یک منبع پلیس انفجار انبار مهمات در داخل یک حسینیه را علت این حادثه عنوان کرده است. پلیس از شروع تحقیقات درباره این حادثه خبر داده است.

تصاویر زیر میزان خسارات وارده به ساختمان های اطراف محل انفجار و نزدیکان قربانیان این حادثه را نشان می دهد.