جمعیت بازاری، بار فروش، دانشگاهی و اقشار مختلف مردم، با فریادهای "یا مرگ یا خمینی" و "مرگ برشاه" تهران را به لرزه درآوردند. شاه که در برابر قیام ملت، حکومتش را درحال زوال می دید، با رگبار مسلسل به جنگ ملت رفت و تهران را به حمام خون تبدیل کرد.