فرشته حسینی، بازیگر افغان فیلم «رفتن» درباره تجاوز سه نفر به یک دختر افغان نوشت:

من فرشته حسینی متولد ایران هستم از پدر و مادری افغانستانی

چی باعث می شود کسی فکر بکند من نباید از حقوق انسانی بهره مند باشم؟

چه کسی تصمیم می گیرد که اجازه داشتن عزت نفس، حقوق برابر و آرامش را به من ندهد؟

چی باعث می شود وقتی می خواهید کسی را مسخره کنید بگویید «مثل افغانی ها» می ماند؟

چه چیزی در من وجود دارد که شما را انقدر آزار می دهد؟

چه چیزی باعث می شود به من بی احترامی کنید؟

چه چیز باعث می شود انقدر بی رحم باشیم نسبت به هم؟ نژاد؟!

چه کسی تعیین کرده این مرزهای احمقانه را؟

این مرزها قرار نیست که تعیین کند چه کسانی را باید دوست داشته باشیم و از چه کسانی متنفر باشیم بدون اینکه ارتباطی برقرار باشد.

قرار نیست هیچ مرزی مانع عشق ورزیدن و احترام شود؟