نوانکو کانو، ستاره سابق فوتبال نیجریه و باشگاه آرسنال برای دیدار اسطوره ها راهی مسکو شده بود که متوجه شد هنگام انتقال چمدانش از لندن به روسیه و در کشور روسیه، ۹۱۰۰ یورو پول از او دزدیده شده است. کانو تا زمانی که وارد هتل خود در کالینگراد نشده بود از ماجرا بویی نبرده بود و بعد از متوجه شدن سرقت را به پلیس روسیه گزارش داد.

البته پلیس روسیه خیلی زود قادر به شناسایی سارقان بوده که آنها مسئول جا به جایی چمدان ها در فرودگاه بودند و بعد از این سرقت به ۶ سال حبس محکوم شده و مبلغ ربوده شده نیز به نوانکو کانو بازگردانده شده است.

جیب اسطوره نیجریه را زدند  البته پلیس روسیه خیلی زود قادر به شناسایی سارقان بوده که آنها مسئول جا به جایی چمدان ها در فرودگاه بودند و بعد از این سرقت به 6 سال حبس محکوم شده و مبلغ ربوده شده نیز به نوانکو کانو بازگردانده شده است. با این تفاسیر انتشار چنین اخباری باعث ایجاد هراس در بین مسافران روسیه برای تماشای جام جهانی شده است. کشور روسیه در رتبه بندی کشورهای جهان از نظر جرم و جنایت و بزهکاری رتبه خوبی ندارد و همین موضوع ممکن است در خلال برگزاری جام جهانی مشکل ساز شود.

با این تفاسیر انتشار چنین اخباری باعث ایجاد هراس در بین مسافران روسیه برای تماشای جام جهانی شده است. کشور روسیه در رتبه بندی کشورهای جهان از نظر جرم و جنایت و بزهکاری رتبه خوبی ندارد و همین موضوع ممکن است در خلال برگزاری جام جهانی مشکل ساز شود.