به گفته محققان یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه ریودوژانیرو برزیل و دانشگاه کوچی ژاپن، سیگار کشیدن با کاهش تعداد عروق خونی پا که منجر به کاهش میزان اکسیژن و مواد مغذی رسیده به ماهیچه ها می شود به پاها آسیب مستقیم می رساند.

تیم تحقیق با استفاده از مدل موش های آزمایشگاهی به مطالعه و بررسی پرداخت. آنها موش ها را به مدت ۸ هفته در معرض دود ناشی از تنباکو قرار دادند.

نتایج نشان داد کاهش میزان اکسیژن و مواد مغذی به دلیل کاهش تعداد رگ های خونی پا بر متابولیسم و میزان فعالیت تاثیر داشت.

هر دو عوامل متابولیسم و میزان فعالیت از فاکتورهای پرخطر بسیاری از بیماری های مزمن نظیر بیماری انسداد مزمن ریوی و دیابت هستند.

با این حال در این مطالعه مشخص نشد که کدام یک از حدود ۴۰۰۰ ماده شیمیایی موجود در دود سیگار عامل آسیب به ماهیچه ها هستند.

محققان تاکید دارند در مطالعات بعدی به شناسایی این مواد شیمیایی و همچنین فرایند مرتبط با کاهش تعداد رگ های خونی پرداخته خواهد شد.