حسن حمیدی تا زمان برگزاری مجمع انتخابات ریاست هیأت کشتی استان تهران، به عنوان سرپرست هیأت کشتی این استان منصوب شد.