با وجود اینکه سال آبی جاری از لحاظ میزان بارندگی در کشور وضعیت مطلوبی حاکم نبود، اما بررسی روند بارش‌ها در اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد که این ماه در مقایسه با ۱۰ سال اخیر پر بارش‌ترین ماه بوده است.

در این میان بررسی میزان بارش‌ها از سال آبی جاری تا ۳۱ اردیبهشت ماه حاکی از آن است که در این مدت ارتفاع بارش‌ها به بیش از ۱۵۸ میلیمتر رسیده است.

براساس این گزارش از مجموع ۱۵۸ میلیمتر بارندگی در زمان ذکر شده در سال آبی جاری، بالغ بر ۳۸.۶ میلیمتر ارتفاع مربوط به اردیبهشت ماه سال ۹۷ بوده که در کم بارشی‌های اخیر رقم قابل توجهی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمترین بارش در ماه اردیبهشت در ۱۰ سال اخیر مربوط به سال ۹۴ با ۹ میلیمتر بارندگی بوده است.

بارش باران در اردیبهشت ماه ۹۷ رکورد زد (+نمودار)