هیئت وزیران در جلسه ۲/۳/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- مبلغ یکهزار و بیست و دو میلیارد و پانصد و هفتاد و چهار میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۷۴ر۰۲۲ر۱) ریال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳-، به منظور جبران خسارت و بازسازی مناطق خسارت­دیده از حوادث غیرمترقبه به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است در اختیار دستگاه­ اجرایی ذی­ربط قرار می­گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.

۲- سازمان برنامه و بودجه استان مربوط موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.