روزنامه الشرق چاپ قطر در گزارشی به قلم د. محمد صالح المسفر نوشت:اما آیا ایران واقعا امنیت و استقرار منطقه خلیج را تهدید می کند؟ شکی نیست که اعراب از ایران می ترسند اما می توانند با حکمت و هوشیاری ترس خود را به امنیت و آرامشی تبدیل کنند که از طریق همکاری با ایران در چارچوب منافع مشترک محقق می شود. وقتی ایران احساس کند که اعراب اراده واحدی دارند به دنبال روابط دوستانه با همسایگان عرب خود خواهد بود. ایران ۸۰ میلیون جمعیت دارد در حالی که تعداد عربها بیش از ۳۵۰میلیون است. اما متاسفانه می توانم با قاطعیت بگویم اغلب حاکمان عرب تاریخ را نمی دانند و از تجارب امتهای پیشین درس نمی گیرند؛ رهبران عربی که تاریخ را می خواندند و فهم درستی از سیاست بین المللی داشتند، به دار آخرت پیوستند! اما امروز اکثر رهبران عرب تنها به دنبال تثبیت سلطنت خود هستند، نه در اندیشه ارتقای امت خود.

دولتهای آمریکا یکی پس از دیگری تعیین دوستان و دشمنان ما را بر عهده گرفته اند، و همواره ما را از ایران می ترسانند. در این میان، حاکمان ما بدون هیچ تاملی حرف آنها را می پذیرند.

آمریکا هیچ گاه از تهدید اسرائیل برای ما اعراب سخنی به میان نمی آورد و برعکس تلاش می کند صهیونیستها را دوست اعراب جلوه دهد که عادی سازی روابط با آنها ضروری است! در واقع این خود ما عربها هستیم که به سمت اسرائیل رفته ایم و ندای همکاری با آن برای مقابله با ایران را سر می دهیم!

در نهایت انکه درست نیست ایران و اسرائیل را با هم مقایسه کنیم. اولی پیوندهای دینی تاریخی و فرهنگی مشترکی با ما دارد، علاوه بر اینکه در همسایگی مان قرار دارد. اما دومی دشمن اعراب و ادامه فرهنگ و عادات غربی است و ما اعراب را دشمنی می داند که باید نابود شویم. پس برادران عرب من، از عادی سازی با اسرائیل بپرهیزید که این امر مایه سقوط هیبت و نظام شماست.