به دنبال بیانیه فدراسیون فوتبال یونان، فدراسیون فوتبال ایران ضمن تکرار آنچه پیش از این اعلام کرده بود، تاکید می کند تمامی مستنداتی که چنین موقعیتی را پشتیبانی می کند، بخشی از گزارشی است که از سوی فیفا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.