پاسخ بعیدی نژاد به منتقدان برجام: ‏چرا خودمان را تحقیر و تضعیف می کنیم؟