دایی از چهره های تاریخ ساز ایران به حساب می آید و همواره در زمین فوتبال، نماد پشتکار و تلاش بود. او اخیرا با دیدن بعضی از بازیکنان ایران از جمله مهدی طارمی به آنها تاکید کرده باید در آستانه جام جهانی تمرکز خود را از دست ندهد. دایی همچنین گفته مسئولیتی که آنها در تیم ملی دارند مسئولیت سنگینی است.