وقوع طوفان آلبرتو باعث به وجود آمدن سیلاب عظیمی در کشور کوبا شد. عده‌ای از مردم برای مشاهده این سیلاب شدید از نزدیک، به روی پل‌های بزرگ بتنی رفتند.

فیلم زیر که از یکی از پل‌های مجاور گرفته شده است نشان می‌دهد چگونه دو نفر که در حال حرکت به سمت میانه پل بودند، پس از تخریب آن توسط سیل، از مهلکه گریختند.