در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید.

از مجموعه ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۰ نماینده رای موافق، ۲۰ نماینده با رای مخالف و دو نماینده با ۲ رای ممتنع به کلیات این طرح رای دادند.

سپس مجلس وارد رسیدگی به ماده واحده به این شرح شد «قانون آیین دادرسی کیفریبا اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.» که از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه ۹۹ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع با آن موافقت کردند. با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری از حالت آزمایشی خارج و  تبدیل به قانون دائمی می شود.