پدرحالی که میکروفن رییس مجلس باز بود، یکی از نمایندگان خطاب به لاریجانی گفت: همین هایی که بیشترین اعتماد بهشون می کنی خیانت کردن بهت نمونه ش همین همشهری من .