رضا باقری اصل در نشست اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان‌های دولتی در نوبت دوم، با اشاره به مدل پنج مرحله‌ای بلوغ منطبق بر ویژگی‌های دولت الکترونیکی در ایران اظهار کرد: هر یک از سازمان‌ها از نظر حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.